Stichting Familie van Rechteren Limpurg

Voorpagina ~ De Collectie ~ De Stichting ~ Contact

Doelstelling

Conform de statuten heeft de stichting ten doel:

Het verkrijgen, bijeenhouden en beheren van de door de stichting verworven archiefstukken (in bewaring bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle), de collectie familieportretten, meubels, boeken en andere cultuurhistorische belangwekkende voorwerpen) in Huize Almelo, betrekking hebbende op het geslacht van Rechteren Limpurg.

Bestuursleden

De heer mr. A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg

voorzitter

De heer C.A. graaf van Rechteren Limpurg

secretaris–penningmeester

Mevrouw drs. D.A.S. Cannegieter

lid

De heer drs. E.P. van der Kamp

lid

Mevrouw drs. L.M.F. baronesse de Vos van Steenwijk

lid

Mevrouw B.E. Leyssius – Vermunt

lid

Beleidsplan

In de afgelopen jaren is een aantal boeken gerestaureerd. Momenteel wordt er meer gekeken naar de portretten, een aantal is aan restauratie toe, dit zal de komende jaren het meeste aandacht opeisen. De familieportretten worden incidenteel uitgeleend aan musea voor tijdelijke tentoonstellingen, de laatste bruikleen was aan het museum Ede, 2013 (Margaretha van Arnhem).

Jaarlijks wordt er gecontroleerd of de familieportretten veilig en zorgvuldig zijn opgehangen. De stichting dient er voor te zorgen dat Huize Almelo waarin het merendeel der objecten zich bevinden altijd als bewoond huis toonbaar moet blijven.

Het belangrijkste onderdeel van de bezittingen van de stichting bestaat uit het familiearchief dat zich momenteel in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle bevindt en toegankelijk is voor het publiek. Het beheer wordt door het Historisch Centrum Overijssel uitgeoefend. Het Huisarchief beslaat de periode 1236-1933 en is van groot historisch belang voor de provincie Overijssel. Het behoort steevast tot de top 10 van de meest geraadpleegde archieven van het Historisch Centrum Overijssel. De leden van de stichting en ook het Historisch Centrum Overijssel zijn steeds op zoek naar archief en beeldmateriaal betrekking hebbende op het geslacht van Rechteren Limpurg.

De noodzakelijke fondsen worden verstrekt door de bewoner van Huize Almelo middels schenkingen aan de stichting. De stichting beschikt niet over fondsen om aan andere stichtingen te doneren. De stichting ontplooit geen fondsenwervende activiteiten.

De stichtingsleden krijgen geen enkele beloning of vergoedingen.

Toegankelijkheid van de Collectie

Het Huisarchief Almelo is publiek toegankelijk bij het Historisch Centrum Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle.

De overige bezittingen van de stichting zijn voor onderzoek op verzoek te bezichtigen. Aanvragen, met redenen omkleed, kunnen worden ingediend bij het Historisch Centrum Overijssel.

Meer informatie vindt u op de website van het HCO: www.historischcentrumoverijssel.nl.

Aanvragen daartoe kunnen ingediend worden bij de heer Wigger van het Historisch Centrum Overijssel, email: j.wigger@historischcentrumoverijssel.nl.

Financieel

Baten en lasten in €

  2016 2015 2014 2013 2012
  _______ _______ _______ _______ _______
Baten 3.000 - 65.300 - -
Lasten 2.992 12.368 10.055 7.585 1.536
  _______ _______ _______ _______ _______
  8 -12.368 55.245 -7.585 -1.536
Rentelasten en soortgelijke kosten -110 -92 -107 -71 -78
  _______ _______ _______ _______ _______
Exploitatieresultaat -102 -12.460 55.138 -7.656 -1.614

 

Balans per 31 december in €

  2016 2015 2014 2013 2012
  _______ _______ _______ _______ _______
Activa 291.787 291.787 291.787 261.487 261.487
Liquide middelen 21.689 35.146 37.539 2.673 10.876
  _______ _______ _______ _______ _______
  313.476 326.933 329.326 264.160 272.363
Langlopende schulden -7.800 -10.000 -10.000 - -
Kortlopende schulden -450 -11.605 -1.538 -1.510 -2.057
  _______ _______ _______ _______ _______
Kapitaal 305.226 326.933 317.788 262.650 270.306

Uitgeoefende activiteiten 2017

Er is opdracht gegeven om de portretten van Adolph Hendrik van Rechteren en Sophia Juliana Castell Rüdenhausen te restaureren bij dhr. Polder te Borne. Beide portretten zijn levensgroot ten voeten uit geschilderd, en zullen een voor een worden behandeld. Het blijkt dat de doeken in de 17e of 18e eeuw op de achterzijde van het canvas zijn voorzien van een dikke laag verf, deze moet eerst verwijderd worden zodat het canvas verdoekt kan worden. De originele lijst was dwars door de lijst en het doek op het oude raamwerk bevestigd met lange nagels. Inmiddels is het eerste schilderij verdoekt en schoongemaakt, de oude lijst is hergebruikt en verfraaid. In 2018 zal het portret van Adolph Hendrik worden gerestaureerd.

Uitgeoefende activiteiten 2016

De collectie familiefoto’s van de familie van Rechteren Limpurg en de families van Heemstra-Whittal, van Bylandt, van Pallandt en de Vos van Steenwijk zijn voor een deel geïnventariseerd en zo mogelijk geïdentificeerd zodat deze op termijn aan het familiearchief toegevoegd kunnen worden. De fotocollectie omvat de periode 1850 tot 1950, en geeft een inkijk in de familie, en de aangetrouwde families, het laat ook de ontwikkeling van de fotografie zien van statisch portret tot familie en vakantie “kiekjes”. De collectie bestaat uit naar schatting meer dan 1000 opnames.

Uitgeoefende activiteiten 2015

A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg heeft € 35,000 aan de stichting geschonken voor beheer en onderhoud van de collectie.
Eind december is het restant van de familieportretten geschonken zodat nu het complete bestand aan familieportretten is ondergebracht in de stichting.

Alle portretten zijn integraal op de website van de stichting te zien.

Tijdens de bestuursvergadering is voorgesteld om in 2016 de twee grote statieportretten van Adolf Hendrik en zijn vrouw te laten restaureren.

Uitgeoefende activiteiten 2014

De stichting Vrienden der Geldersche Kastelen heeft in 2014 de stichting een portret van Isabelle Albertina Augustine Philippine gravin van Rechteren Vellenaer geschonken. Zij is een dochter van Karel August Emanuel van Rechteren heer van Vellenaer, zoon van Adolph Hendrik van Rechteren en Sophia Juliana Castell Rüdenhausen. Dit portret is opgehangen in de Hal op een prominente plek.

Een portret van Sophia Amalia Pfalzgravin bei Rhein zu Zweibrucken, 2e vrouw van Siegfried Graaf zu Hohenlohe Gleichen (geb 1619) is gerestaureerd door Polder te Borne.

Er waren nog 68 familieportretten op de tweede verdieping en deels aard- en nagelvast die niet waren opgenomen in de stichting, deze portretten zijn in december aan de stichting geschonken zodat nu het complete bestand familieportretten in de stichting is ondergebracht.

Een foto van een portret van Joachima van Wijhe is aan de Vrienden van de Wijenburg gestuurd. Deze stichting probeert op deze manier de aanwezige familieportretten aan te vullen op het stamslot de Wijenburg.

Uitgeoefende activiteiten 2013

Mevrouw Leyssius heeft om niet een aantal boeken gerestaureerd, hoofdzakelijk conservatoire maatregelen van niet ingebonden boeken. De portretten van A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg en zijn echtgenote gravin van Rechteren Limpurg von Massow zijn gerestaureerd door de restaurator Polder te Borne. Het portret van Margaretha van Arnhem, (getrouwd met Zeger van Rechteren) is in tijdelijke bruikleen gegeven aan het museum te Ede en ook door dhr Polder gerestaureerd.

De gehele portrettencollectie is professioneel gefotografeerd.